โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านบวกค้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
160 หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053446754, โทรสาร 053446754